Just another WordPress.com site

MAD LAZIM KALIMI MUTHAQQAL (المد اللازم الكلمي المثقل)

1.1 PENGERTIAN

BAHASA :

Lazim

-Perkataan ‘Lazim’ merujuk pada hukum pemanjangannya. Ia dinamakan demikian kerana para Qurra’ telah bersepakat dalam pemanjangan mad-mad lazim dengan satu keadaan sahaja iaitu 6 harakat.

-Perkataan ‘Lazim’ juga bermaksud sesuatu yang lazim atau asal.

-Perkataan ‘Lazim’ juga bermaksud adanya sukun lazim, iaitu sukun yang tetap pada asal, yang kekal pada keadaan wasal dan waqaf. Ia merupakan lawan kepada sukun ‘aridh pada mad-mad ‘aridh di mana sukunnya bukan sukun yang asal, tetapi dibuat demikian kerana mewaqafkan bacaan.

Kalimi

-Bermaksud satu perkataan. Di sini ia bermaksud pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu perkataan.

Muthaqqal

-Berat. Untuk makna disini, ia membawa maksud sesuatu yang diidghamkan.

ISTILAH :

-Pertemuan huruf mad dengan sukun asli (sukun pada asal) dalam satu perkataan disertai idgham.

1.2 CONTOH-CONTOH

Alif Wau Ya’
ولا الضالين أتحاجوني Tidak terdapat dalam Al-Quran

1 ) Contoh untuk wau hanya terdapat satu sahaja dalam Al-Quran.

1.3 PENERANGAN

Kita akan mengambil contoh huruf mad alif bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah. Perkataan yang selalu disebut oleh kita di dalam sembahyang iaitu (ولا الضالين).

Pada contoh ini terdapat huruf mad yang bertemu dengan sukun asli dalam satu perkataan beserta idgham.

Ini kerana huruf mad pada perkataan  الضالين bertemu dengan sukun asli yang terdapat pada huruf lam pertama, kemudian huruf lam pertama diidgmkan (digabungkan) pada huruf lam kedua.

Asal kalimah :

(الضا للين)

Kedua-dua huruf lam dan sukun asli (kalimah asal) tersebut tidak kelihatan pada tulisan, tetapi ia wujud pada sebutan dan ia dapat diketahui dengan adanya tanda syaddah (sabdu) sebagai ganti pada lam pertama itu dan sukun itu pula dapat dipastikan dengan adanya suara yang tertahan sebelum menyebut lam pertama yang berbaris kasrah itu.

Tanda sabdu menunjukkan adanya dua huruf yang serupa diidghamkan (digabungkan) bersama, huruf pertama adalah sukun dan huruf kedua adalah berbaris. Oleh kerana sukar hendak diasingkan kedua-dua huruf ini maka ia diidghamkan dan ditandakan dengan sabdu (syaddah).

Berkenaan dengan jenis idgham yang berlaku dalam Mad Lazim Kalimi Muthaqqal ini adalah idgham muthamathilain yang bermaksud gabungan dua huruf yang serupa. Oleh kerana idgham itu berlaku pada satu perkataan maka satu huruf sahaja yang ditulis dan yang satu lagi digantikan dengan sabdu (syaddah).

1.4 KADAR HARAKAT

Mad Lazim Kalimi Muthaqqal ini dibaca dengan pemanjangan enam harakat sahaja, tanpa pilihan.

1.5 HUKUM BACAAN

Mad Lazim Kalimi Muthaqqal adalah mad yang Lazim iaitu tetap atau mesti tentang hokum pemanjangannya. Ia tidak harus dipanjangkan dengan kadar-kadar yang lain. Ini kerana telah sepakat para Qurra’ dalam pemanjangan mad ini dengan satu ketetapan sahaja iaitu 6 harakat.

1.6 TANDA MENGENAL

Mad ini dapat dikenal dengan melihat huruf mad yang diikuti dengan tanda sabdu selepasnya. Di atas huruf mad itu pula terdapat tanda panjang seperti pedang yang dapat diperhatikan pada contoh-contoh tadi.

1.7 SEBAB-SEBAB DINAMAKAN MAD MAD LAZIM KALIMI MUTHAQQAL

Dinamakan Mad Lazim Kalimi Muthaqqal kerana sesuai dengan hukum mad dan sebab berlakunya mad ini. Di mana perkataan Lazim bermaksud hukumnya yang lazim dan kerana adanya pertemuan huruf mad dengan sukun asli. Kalimi pula kerana pertemuan itu berlaku dalam satu perkataan. Muthaqqal pula bermaksud berat yakni berat sebutannya kerana pertemuan itu disertai idgham (gabungan).

MAD IWADH مد العوض

Mad ‘Iwadh adalah juga digolongkan dalam Mad Asli, di mana ia adalah Mad Asli yang berlaku ketika waqaf (memberhentikan bacaan).

1.1 PENGERTIAN

BAHASA :

‘Iwadh bermaksud ganti.

ISTILAH :

‘Iwadh dari segi istilah bermaksud Mad yang dibaca 2 harakat sebagai ganti kepada tanwin fathah (baris dua di atas) ketika diwaqafkan.

1.2 CONTOH-CONTOH

{وكا ن الله عليما حكيما }(النساء : 17 )

{إن الله كان عفوا غفورا } (النساء : 43)

Perkataan حَكِيمًا, Hakiman baris dua di atas dibaca dengan Hakimaـــ dengan baris satu di atas, beserta Mad Asli 2 harakat, ketika waqaf. Begitu juga dengan غَفُورًا dibaca dengan Ghafuraـــ dengan 2 harakat.

Termasuk dalam mad-mad ini juga ialah perkataan seperti :

( والسماء بناء وأنزل من السماء ماء) البقرة : 22 jika waqaf dibaca بناء، ماءا
(وزدناهم هدى) الكهف :  13 jika waqaf dibaca هُدَا
(إلى أجل مسمى) النحل : 61 jika waqaf dibaca مُسَمَّا
(كلا لإن لم ينته لنسفعا، باالنصية) العلق : 15 jika waqaf dibaca لَنَسْفَعَا

1.3 SEBAB-SEBAB DINAMAKAN MAD ‘IWADH

Dinamakan ‘Iwadh bermaksud ganti, kerana penggantian yang berlaku pada baris tanwin fathah (dua di atas) ketika waqaf. Tanwin itu digantikan dengan bacaan baris fathah (satu di atas) beserta kadar panjangnya 2 harakat. Hanya tanwin fathah sahaja yang boleh dibaca panjang 2 harakat ketika waqaf.

1.4 ENAM PERKATAAN DALAM AL QURAN YANG MEMAKAI SIMBOL TEGAK (ْ)

Terdapat 6 perkataan dalam Al-Quran yang dikira sebagai mad asli ketika waqaf. Perkataan-perkataan ini disertai dengan tanda bujur tegak (ْ) di atas huruf madnya seperti dalam ayat berikut.

i.            Perkataan seperti أنا  seperti :    قال أنا أحي وأميت (البقرة : 258)

ii.            Perkataan seperti  لكنا seperti :  (الكهف : 38) لكنا هو الله ربي

iii.            Perkataan seperti الظنونا seperti : (الأحزاب :10 ) وتظنون بالله الظنونا

iv.            Perkataan seperti الرسولا seperti :أطعنا الله وأطعنا الرسولا (الأحزاب : 66)

v.            Perkataan seperti السبيلا seperti : فأضلون السبيلا (الأحزاب : 67)

vi.            Perkataan seperti قواريرا seperti :  وأكواب كانت قواريرا (الإنسان : 15)

Keenam-enam perkataan yang bertanda symbol bujur tegak ini menunjukkan bahawa :

– Tidak dipanjangkan bacaannya ketika penyambungan bacaannya (wasal).

– Dipanjangkan bacaannya dengan kadar Mad Asli 2 harakat ketika         memberhentikannya (waqaf).

6 perkataan ini hanya terdapat di satu tempat sahaja di dalam Al-Quran dan ada yang ditemui di beberapa tempat.

1.5 PERHATIAN

Berikut adalah 2 permasalahan yang dikecualikan dari permasalahan Mad ‘Iwadh. (Waqaf dengan 2 harakat)

i.            Perkataan سلاسلاا pada ayat 4 surah Al-Insan :

أعتَدنَا لِلكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغلَالًا وَسَعِيرًا (ألإنسان : 4 )إِنَّ

Didapati memakai tanda bujur serong tetapi perkataan ini harus dibca dengan 3 cara iaitu :

a.     Wasal iaitu menyambung bacaan dengan tidak memanjangkan سَلَاسِلَا dengan sebarang harakat.

b.     Waqaf iaitu berhenti pada سَلَاسِلَا dengan memanjangkannya 2 harakat pada ـلَا, seolah-olah ia memakai tanda bujur tegak (yang diwakafkan dengan 2 harakat).

c.      Waqaf pada huruf Lam dengan mengabaikan huruf alif ziadah )اْ). Maka سَلَاسِلَا diwaqafkan dengan sukun lam سَلَاسِل, sesuai dengan keadaan ia memakai tanda bujur serong.

Apa yang boleh disimpulkan dari perkataan ini adalah ia boleh dikategorikan sebagai perkataan yang memakai tanda bujur tegak (waqaf dengan Mad Asli), bujur serong (waqaf dengan sukun semata-mata), atau kedua-duanya sekali.

ii.            Perkataan قَوَارِيرَاْ pada ayat 15 dan 16 surah Al-Insan :

عَلَيهِم بِــــــــــــئَانِيَةٍ مِّن فِضَّةً كَانَتْ قَوَارِيرَاْ (14) قَوَارِيرَاْ مِن فِضِّةٍ ……(15) وَأَكْوَابٍ وَيُطَافُ

Terdapat dua perkataan  قَوَارِيرَاْ  yang menggunakan symbol yang berlainan. Yang pertama menggunakan symbol bujur tegak. Maka cara bacaannya ialah :

– Dipanjangkan ketika waqaf dengan 2 harakat tetapi tidak panjang pada wasal.

Yang kedua pula, menggunakan symbol bujur serong. Maka ini menunjukkan ia tidak dipanjangkan sama sekali kerana ia ada pada tulisan sahaja tetapi diabaikan pada bacaan. Perkataan ini harus dibaca dengan beberapa cara berikut :

a.     Wakaf pada قَوَارِيرَاْ pertama dengan memanjangkannya sekadar 2 harakat dan wasal pada قَوَارِيرَاْ kedua tanpa memanjangkannya seperti :

قَوَارِيرَا (14) قَوَارِيرَ

b.     Wasal pada قَوَارِيرَاْ pertama dan قَوَارِيرَاْ kedua dengan tidak memanjangkan kedua-duanya seperti :

قَوَارِيرَ (14) قَوَارِيرَ

c.      Waqaf pada قَوَارِيرَاْ yang kedua dengan tidak memanjangkan قَوَارِيرَاْ pertama, mengabaikan اْ (alif tambahan) pada قَوَارِيرَاْ yang kedua dan disukunkan (ر) seperti :

قَوَارِيرَ (14) قَوَارِير

Advertisements

االمد الصلة الكبرى (الطويلة)

سبب تسميت

هو مد هاء الكتاية بمقدار حركتين عند وصلها فقط، وسسب تسميتها الكبرى لأن مجيء الهمزة بعد المد الصلة الصغرى، فيمد كالمد المنفصل.

 

حالة المد الصلة الكبرى

بوجود هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، سواء أكانت مضمومة وقبلها متحرك وبعدها متحرك فتلحق بواو، أم كانت مكسورة، فتلحق بياء ثم يأتي بعدها همزة.

 

مقداره

يمد أربع أو خمس حركات.

 

حكمه

جواز المد والقصر، فيمد في حالة الوصل ويقصر في الوقف، وليس لحفص غير هذا الوجه من طريق الشاطبية

المد العارض للسكون

تعريفه:

هو أن يقع حروف المد أو اللين سكون عارض من أجل الوقف، وذلك نحو ((الرحيم))

وسمي عارضا للسكولعروض سببه الوقف وهو سكون.

حكمه:

جواز المد والقصر عند كل القراء[1]

وهو يمد المد جوازا حركتين أو أربعا أو ست حركات، وتناسب القراءة بحركتين مع الحدر، وأربع مع التوسط والتدوير، وست حركات بالترتيل والتحقيق.

وقد ذكر الشيخ الجمزوري بقوله:

ومثل ذا إن عرض السكون     وقفا كتعلمون  نستعينُ

أي: أن العارض للسكون مثل الجائز المنفصل في جواز مده وقصره، ومده أن عرض السكون من أجل الوقف. وهذا معنى قوله: (وقفا) وأتى بلأمثلة على ذلك: ((تعلمون))، ((نستعين)).

وقال ابن الجزري:

وجائزٌ إذا أتى منفصلا           أو عرض السكون وقفا مسجلا

أقسام المد العارض للسكون

ينقسم المد العارض للسكون إلى ستة أقسام وهي :

1.   المد العارض للسكون المطلق ((تعلمون))

2.   من اللين العارض لسكون ((خوف))

3.   المتصل الغارض للسكون ((السماء))

4.   البدل العارض للسكون ((مئاب))

5.   المد العارض للسكون وهو هاء تانيث ((الصلاة))

6.   المد العارض للسكون وهو هاء ضمير ((عقلوه))

 

اقسام المد الأمثلة الحكم مقادر المد علامته
متصل السماء الوجوب 4،5 ، 6 وجود حرف المد والهمز في كلمة
واجب بدل مئاب الوجوب 4،5 ، 6 وجود حرف المد والهمز في كلمة مع البدل
جائز منفصل في أنفسكم جواز الماد 4،5 وجود حرف المد والهمز في كلمتين
جائز بدل جواز الماد 4،5 وجود مد البدل والجائز المنفصل في كلمتين
مد الصلة الكبرى جواز الماد 4،5 وجود مد الصلة يتبعه الهمز
المد العارض للسكون جواز الماد 2، 4، 6 أن يتبع المد او اللين سكون عارض من أجل الوقف

 

أوجه الوقف على العارض للسكون

للعارض للسكون حال الوقف عليه ثلاثة أوجه، وتحديد هذه الأوجه حسب حركة آخر، والحركات هي:

1.   المنصوب  2. المجرور  3. المرفوع

 

1.   المنصوب :

سواء كانت الفتحة فتحة أو فتحة بناء، ففتحة ألإعراب نحو ((المستقيم)) فكون فيه ثلاثة وجوه:

أ‌.       القصر(حركتان)

ب‌. التوسط (أربع حركات)

ج‌.  الإشباع (ست حركات)

والمنصوب لا روم فيه ولا إشمام.

 

2. المجرور:

وهو ما كان آخره كسرة، سواء كانت كسرة ‘عراب أو بناء، فالإعراب نحو ((من الكتاب)) أو كسرة بناء، نحو ((تكذبان)). فهذا النوع فيه أربعة أوجه:

 

أ‌.

وهذه النوع الثلاثة تكون من السكون المحض

القصر(حركتان)

ب‌.  التوسط (أربع حركات)

ج. الإشباع (ست حركات)

 

د. الروم ويكون مع القصر فقط لن الروم كالوصل، (ورومهم كوصولهم) كما ذكر الإمام الشاطبي.

 

3. المرفوع:

وهو الذي يكون آخره ضمة سواء كانت ضمة إعراب أم بناء ، فالإعراب نحو (( يأيها الناس)) والبناء، نحو((يإبراهيم)).

فهذا النوع فيه سبعة أوجه وهي:

أ‌.

وهذه كلها تكون مع السكون المحض

القصر(حركتان)

ب‌.  التوسط (أربع حركات)

ت‌.  الإشباع (ست حركات)

 

ث‌. وحركتان وأربع وست مع الإشمام[2]

 

 

 

 

 

 

المد العارض للسكون

2، 4، 6

مع السكون المحض

2 مع الروم

2، 4، 6

مع الإشمام

2، 4، 6

مع السكون المحض

2 مع الروم

2، 4، 6

مع السكون المحض

المنصوب

المرفوع

المجرور

 

 

 

 

 

 

 

أوجه الوقف على المد المتصل العارض للسكون

المد المتصل العارض للسكون يأتي على ثلاثة أحوال النصب والجر والرفع، فإذا كان منصوبا نحو((نسوق الماء))، ففيه ثلاثة أوجه لحفص عن عاصم طريق الشاطبية وهي الوقف بأربع حركات أو خمس أو ست بالسكون المحض.

 

وإن كان آخره مجرورا نحو ((على سواء)). ففيه خمسة أوجه لحفص الوقف باربع حركات أو خمس أو ست باسكون المحض ثم الروم بأربع وخمس فقط لأن الروم كالوصل وإن كان آخره مرفوعا نحو: ((والله يضاعف لمن يشاء)). ففيه ثمانية أوجه وهي الوقف بأربع او خمس أو ست وكلها بالسكون المحض ثم هذه الأوجه مع الإمام ثم الروم مع المد أربع حركات وخمس فهذه ألأوجه الثامنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقف على المد المتصل العارض العارض للسكون

المنصوب

4،5، 6 حركات بالسكون بالإشمام

المجرور

4،5، 6 حركات بالسكون المحض

نسوق المآءً

خمسة وجوه

بالسكون المحض فقط

4،5، 6 حركات

ثلاثة وجوه

4،5 حركات بالسكون المحض

بالروم

المرفوع

ثمانية وجوه

4،5، 6 حركات بالسكون المحض

4،5، 6 حركات بالسكون بالإشمام

لمن يشآءٌ

4،5 حركات بالسكون المحض

بالروم

على سواءٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مد البدل ( الطبيعي):

مد البدل ما كان أصله همزتين فأبدلت الثانية بحرف مد يتناسب مع حركة الهمزة الأولى وذلك نحو: ((ءامنوا))-أأمنوا- فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد يتناسب مع حركة الهمزة الأولى وهو الألف فأصبحت ((ءامنوا))، ونحو ((أوتي)). الأصل فيها (أؤتى) فأبدلت الهمزة الثاني بواو المد فأصبحت ((أوتي))، ونحو ((إيمان))-إأمانا-. فأبدلت الهمرة الثانية حرف مد وهو الياء ، يتناسب مع حركة الهمزة الأولى فأصبحت : ((إيمانا))

 

يقول الشيخ الجمزوري :

 

أو قدم الهمز على المد وذا         بدل كآمنوا وايماناًَ خذا

مقدار مده: يمد عند حفص حركتان رواية القصر لذرعان والفيل.

ملاحظة : الكلمات : ((قرءان))، ((مسئولا))،(( إسراءيل)) وامثالها ليست من البدل ولكنها شبيهة بالبدل حيث أن حرف المد غير مبدل عن همز.

 

 

 

 

 


[1] يخرج من حكم جواز المد والقصر المتصل العارض للسكون نحو ((إنما يخشى الله من عباده العلماء)) فلا يجوز القصر فيه بحال من ألأحوال.

[2] الإشمام : هو اطباق الشفتين عقب إسكان الحرف من غير تراخ، فإن كان هناك تراخ فلا يكون إشماما وإنما يكون وقفا بالسكون فقط.

ADVANCED TILAWAH

Assalamualaikum…..

Apa khabar semua? Alhamdullilah, selama satu semester kami daripada TQ3010, section 2, dengan Mushrif kami iaitu Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi bin M.Fadzillah, dengan itu dapat menyiapkan tugasan kami dalam Advanced Tilawah 1 ini. Subjek ini merupakan salah satu subjek utama yang dituntut di Universiti Islam Antarabangsa sebagai wasilah untuk pelajar mengenal erti Al-Quran serta meningkatkan lagi kefahaman tentang Tajwid….

Dengan itu, sukacitanya, kami menjemput kepada semua pembaca untuk teliti dan diharapkan memberi komen atau ulasan yang berkaitan dengan post kami ini…. Akhir kalam, Jazakumullahu khairan khatiira kepada semua yang terlibat dalam pembikinan blog ini serta kepada Ustaz kami yang tersayang….. (^_^)

مد اللين

حرف اللين هو الواو والياء سكنا وما قبلهما مفتوح ( خوف) (شئء) ( ويل) (سوْء)

اما مد اللين هو اطالة الصوت بحرف اللين اذا جاء عد حرف اللين في كلمة حرف

متحرك وسكن بسبب الوقف عليه ويمد مقدار حركتين او اربع حركات او ست حركات

وسبب التسمية :

سميت بحروف اللين لانها تخرج من الفم في لين من غير كلفة على اللسان بخلاف

باقي الاحرف وقيل لان في اللين شيء من المد مما يسهل النطق بهما

حكمه :

حكم حرفي اللين عند الوقف هوحكم المد العارض للسكون فيجوز فيهما الاشباع والتوسط

والقصر أي المد بمقدار ست حركات او اربع حركات او حركتين هذا في حال الوقف فقط

اما في حال النطق بحرفي اللين عند الوصل فلا بد من القصر . والقصرهنا سلب المد

بالكليه أي حذف المد منهما مطلقا بحيث يكون النطق بهما كالنطق بالحروف الصحيحة

بمقدار تحقق الحرف فقط

الفرق بين المد واللين

1 – حرف المد حرف علة ساكن ا قبله مجانس في الحركة حرف اللين حرف

علة ساكن ما قبله مفتوح

2 – حرف المد مخرجه الجوف حروف اللين مخرجها الواو من الشفتين

والياء وسط اللسان

3 – حرف المد مقدار مده حركتين حال الوصل والوقف حرف اللين مقدار مده اقل

من حركتين ويمد حركتين اواكثر حال الوقف

4 – حرف المد اذا جاء بعده همز او سكون يزيد مقدار مده حرف اللين لا يزيد في

صوته الا بحال الوقف على كلمة سبق فيها حرف اللين الحرف الاخير

5 – علامة الضبط لحرف المد اذا كان طبيعي ( ا , و, ي ) خالي من الحركة وما قبلها

مجانس واذا كان مزيدي او فرعي ( ~ ) اما حرف اللين علامة ضبطه

راس الخاء المهملة

6 – حرف المد عند التقائه بحرف ساكن بعده في نفس الكلمة يصبح مد لازم او مد

عارض حرف اللين عند التقائه بحرف ساكن بعده في نفس الكلمة ولا يتحقق ذلك الا

بحال الوقف على الكلمة (قريش) يمد مقدار حركتين او اربع حركات او ست حركات

7 – حرف المد عند التقائه بحرف ساكن في كلمة بعده يحذف حرف المد وصلا في اللفظ

ويثبت وقفا ( قالا الحمد لله ) ( أفي الله شك ) حرف اللين عند التقائه بحرف ساكن جاء

في كلمة بعده يحرك حرف اللين منعا من التقاء الساكنين ( الوِ استقاموا ) تحرك واو الو

بالكسرة ( يا صاحبيِ السجن) تحرك ياء صاحبي بالكسرة ( ءاتوِا الزكاة ) تحرك واو

ءاتوا بالكسرة

Mad Lin (Aridh Lis-Sukun)

Mad Lin adalah termasuk dalam kategori Mad ‘Aridh Lis-Sukun kerana ia berlaku pada keadaan memberhentikan bacaan (waqaf). Sukun yang berlaku pada selepas huruf Lin itu juga adalah sukun yang diadakan kemudian (‘aridh). Cuma ia bukan berasal dari huruf mad yang tiga itu tetapi ia berasal dari dua huruf Lin yang diwaqafkan huruf selepasnya. Huraiannya adalah seperti berikut:

v PENGERTIAN

Dari segi bahasa, Lin bermaksud lembut atau lunak. Ini adalah kerana sukun yang berlaku pada huruf Lin tidak tertahan suaranya, tetapi ia dilafazkan dengan tekanan suara yang lembut dan lunak seperti yang dijelaskan sebelum ini.

Dari segi istilah pula, Mad Lin bermaksud pertemuan huruf Lin dengan sukun ‘aridh (yang didatangkan) kerana waqaf.

v HURUF LIN

Huruf Lin ada dua iaitu wau dan ya’ yang sebelumnya berbaris fathah seperti: قُرِيْشٍ dan  خَوْفٍ. Ia hanya dikira sebagai Mad Lin jika diwaqafkan bacaan padanya. Jika diwasalkan ia kekal sebagai huruf Lin sahaja.

Mad Lin itu sama sahaja dengan Mad ‘Aridh, cuma Mad Lin tidak dipanjangkan pada keadaan wasal, sebaliknya Mad ‘Aridh pada ketika wasal ia dibaca dengan madnya yang asal iaitu Mad Asli. Sesetengah ulama’ mengatakan cirri Lin itu mempunyai kadar panjangnya yang tersendiri, yang berlaku secara tabiat semulajadi penyebutan Lin itu.

v CONTOH-CONTOH:

Contoh dapat kita lihat pada surah Quraish seperti berikut:-

لإيلافِ قُرَيْشٍ (١)إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢)فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣)الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Perkataan قُرَيْشٍ  pada asalnya adalah huruf Lin yang huruf selepasnya berbaris kasrataan. Tetapi jika seseorang itu memilih untuk memberhentikan bacaan (waqaf) pada perkataan قُرَيْشٍ  maka huruf syin yang asalnya berbaris akan disukunkan. Keadaan seperti ini yang dimaksudkan sebagai huruf Lin bertemu dengan sukun yang dibawa dating kerana waqaf. Begitu jugalah keadaannya pada perkataanالصَّيْفِ   dan خَوْفٍ   pada contoh di atas, di mana pada keadaan asal dan wasal ia adalah huruf Lin dan pada keadaan waqaf ia menjadi Mad Lin.

v KADAR HARAKAT

Kadar harakat Mad Lin adalah dua, empat atau enam harakat kerana ia adalah sebahagian dari Mad ‘Aridh.

v HUKUM MAD LIN:

Oleh kerana Mad Lin adalah sebahagian dari Mad ‘Aridh maka hokum pemanjangannya juga adalah sama dengan Mad ‘Aridh iaitu Jaiz atau harus hokum pemanjangannya. Ini kerana Mad ini harus dibaca dengan 2,4 atau 6 harakat di sisi para Qurra’.

v PENAMAAN:

Dinamakan Mad ini sebagai Lin kerana adanya huruf Lin yang mendahului sukun ‘Aridh (sukun yang dibawa dating) pada huruf yang diwaqafkan itu.

v BENTUK BACAAN MAD LIN (‘ARIDH LIS SUKUN)

Bentuk bacaan Mad Lin sama dengan bentuk bacaan Mad ‘Aridh yang berasal dari Mad Asli seperti yang telah dijelaskan pada perenggan sebelum ini iaitu ada 14 cara dalam 3 keadaan seperti berikut:

a)    Tiga cara harus dibaca bagi huruf Lin yang berbaris Fathah akhirnya seperti perkataanعَلَيْكَ  iaitu: 2,4 dan 6 harakat berserta sukun huruf akhir sahaja .

b)    Empat cara yang harus dibaca bagi huruf Lin yang berbaris Kasrah akhirnya seperti perkataan iaitu: 2,4, dan 6 harakat berserta sukun huruf akhir sahaja () dan harakat berserta raum ().

c)     Tujuh cara yang harus dibaca bagi huruf Lin yang berbaris Dhommah akhirnya seperti perkataan iaitu: 2,4 dan 6 harakat berserta sukun huruf akhir sahaja (), 2 harakat berserta raum () dan 2,4 dan 6 harakat berserta isymam ().

Para Qurra’ berselisih pendapat dalam menentukan kadar bacaan raum pada Mad Lin kerana raum di sini dating dengan 2 harakat sahaja. Perkara ini timbul kerana penafsiran yang berbeza terhadap apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam kitabnya; “bahawa Mad Lin yang dibaca dengan 2 harakat hendaklah digugurkan madnya”. Ada yang menafsirkan gugur mad bacaan secara 2 harakat, dan ada yang menafsirkannya sebagai tanpa mad secara keseluruhan. Di sini timbul persoalan, adakah yang diucapkan dengan 2 harakat berserta sukun sahaja pada Mad Lin itu adalah pemanjangan Lin atau pemanjangan Mad.

Permasalahan ini lebih ketara lagi pada persoalan Mad Lin yang dibaca berserta raum. Sebahagian ulama’ mengatakan raum pada Mad Lin dibaca tanpa harakat kerana raum itu sama dengan wasal, di mana huruf Lin tidak dipanjangkan langsung ketika wasal. Sebahagian Ulama’ npula mengatakan raum pada Mad Lin dibaca dengan pemanjangan yang terdapat pada cirri Lin itu sendiri. Kadarnya adalah terkurang sedikit dari Mad Asli kerana Lin dari segi pengucapannya tidak dapat dielak dari kesan pemanjangan suara, maka pemanjangan itu adalah secara semulajadi.

Apa yang hendak dijelaskan di sini ialah pengucapan Mad Lin berserta raum ini adalah agak sukar, di mana seseorang itu mestilah dapat menggabungkan antara sebutan baris bagi raum, Lin dan kadar 2 harakat. Sebutan ini hanya dapat dikuasai dengan tepat jika seseorang itu mengambilnya dengan cara talaqqi dari sebutan guru yang mengetahuinya.سكون محض


Mad Asli yang berlaku pada Wasal  ((وصل :

Mad Silah Sughra / Mad Silah Qoshiroh.

صلة : Sambung

صغري : Kecil (Tiada Hamzah)

اصطلاحا : Mad yang berlaku pada huruf “Ha Dhomir”  apabila terletak diantara 2 huruf berbaris dan tiada huruf Hamzah selepasnya.

Ha’ Dhomir juga dinamakan Ha’ Kinayah (Gelaran) : Ha’ Simpul yang digunakan dalam tatabahasa arab yang menunjukkan gantinama diri ketika yang member makna “nya” serta menunjukkan kepada sesuatu yang muzakkar (  مذكر)  atau masculine (Lelaki) seperti له  atau به.

Contoh :

#بلى إن ربه كان به بصيرا) الانشقاق : 15 )

Ÿ ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. ( البقرة : 233 )

Dibaca panjang 2 harakat jika disambung(wasal) dikeranakan ada 2 huruf yang berbaris. Tetapi jika di waqofkan, maka hanya dibaca pendek.

Dikhususkan Ha’ Simpul yang terletak di antara 2 huruf yang berbaris sahaja, memendangkan terdapat juga Ha’ simpul yang terletak diantara salah satu sahaja yang berbaris, atau kedua-duanya tidak berbaris.

Contoh :

Sebelum Ha’ Simpul tidak berbaris.

(قل قتال فيه كبير ) البقرة : 217 )

Selepas Ha’ Simpul tidak berbaris.

مخلصا له الدين. ( الزمر : 2 )

Sebelum dan selepas Ha’ Simpul tidak berbaris.

7بكلمة منه اسمهه ( آل عمران : 45 )

Tanda Pengenal :

Bagi Ha’ Simpul yang dibaca 2 harokat itu, pasti terdapat padanya tanda و kecil selepas Ha’ yang berbaris dhommah.

Dan terdapat ي  kecil selepas Ha’ yang berbaris kasrah.

الاثتثناء :

ôيضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ( الفرقان : 69 )

Dibaca Mad silah Sughra.

وإن تشكروا يرضه لكم. (الزكر : 7 )

Tidak dibaca Mad Silah Sughra.

 

 

 

 

Tag Cloud